Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ

KIFAAMEA

Funds Raised: - €
Τα άτομα που φιλοξενούνται στο ΚΗΦΑΑΜΕΑ είναι παιδιά με εγκεφαλική παράλυση (σπαστικότητα), νοητική υστέρηση (κυρίως μη ασκήσιμα) δηλαδή πολυανάπηρα άτομα, τα οποία δεν μπορεί να φιλοξενήσει άλλο ίδρυμα στα Χανιά. Η ηλικία που καλύπτει το ΚΗΦΑΑΜΕΑ είναι από 3 χρονών και άνω.Τα 10 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου, το ΚΗΦΑΑΜΕΑ έχει την στήριξη της τοπικής κοινωνίας, ηθικά και υλικά.  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΚΗΦΑΑΜΕΑ είναι: Ειδικά προγράμματα θεραπευτικών παρεμβάσεων όπως πχ φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία Νοσηλευτική φροντίδα (χορήγηση φαρμάκων, έλεγχος διατροφής, φροντίδα ατομικής καθαριότητας, έλεγχος επιληπτικών κρίσεων σε συνεργασία με εθελοντές ιατρούς του ΕΣΥ Νευρολόγους-Ψυχιάτρους) Από τον Ιατρό Γενικής Ιατρικής υπάρχει παρακολούθηση, εμβολιασμός, οργάνωση ιατρικών φακέλων συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων (οδοντίατρο, μικροβιολόγο, ορθοπεδικό κλπ) Η Κοινωνική Λειτουργός παρέχει στήριξη παιδιών οικογένειας, είναι ο συνδετικός κρίκος με τους αρμόδιους φορείς (Δήμο, Υπουργεία κλπ), και κινητοποιεί τους εθελοντές σε δράση Η Ειδική Παιδαγωγός με ποικιλία ασκήσεων, παιχνιδιών και οπτικοαουστικών ερεθισμάτων απασχολεί δημιουργικά τα παιδιά Κοινωνικοποίηση: Με εκδρομές - περιπάτους μέσα και έξω από την πόλη, χρησιμοποιώντας το υπερσύγχρονο και ασφαλές λεωφορείο του ΚΗΦΑΑΜΕΑ 14 θέσεων (δώρο του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού ΙΝΚΑ), πάντοτε με συνοδηγό Νοσηλευτή, τα παιδιά χαίρονται τη ζωή και αλλάζουν παραστάσεις http://www.kifaamea.gr/Default.aspx

The people entertained in KIFAAMEA are children with cerebral palsy (spastikotita), intellectual delay, what we call disabled people, which cannot be entertaind in other institution in Chania. The covered age of KIFAAMEA is at least three years. The 10 years operation of Centre, the KIFAAMEA has the support of local society (moral and materially). The provided services from the specialised personnel of KIFAAMEA are: From the Doctor of General Medicine exist follow-up, vaccination, organisation of medical files collaboration with doctors of other specialities (dentist,     microbiologist, orthopedist etc) Nursing care (issuing of medicines, control of diet, care of individual cleanness, control of epileptic crises in collaboration with volunteer doctors from the National Health Center Neurologists-Psychiatrist) Special programs of therapeutic interventions, for example physiotherapy, ergotherapy The Social Functional provides support of family children, is the conjunctive ring with the responsible institutions (Municipality, Ministries etc), and mobilizes the volunteers in action The Special Educator with variety of exercises, games and optikoacoustic stimuli occupies creatively the children Socialization: With excursions – walks in and outside the city, using the ultramodern and safe bus of KIFAAMEA of 14 places (gift of Consuming Cooperative INKA), with co driver Nurse, the children enjoy life and change representations

Τα άτομα που φιλοξενούνται στο ΚΗΦΑΑΜΕΑ είναι παιδιά με εγκεφαλική παράλυση (σπαστικότητα), νοητική υστέρηση (κυρίως μη ασκήσιμα) δηλαδή πολυανάπηρα άτομα, τα οποία δεν μπορεί να…