Κ.Α.Α.Π.Α. Καρδίτσας

Karditsa Center for Rehabilitation of Children With Disabilities

Funds Raised: 2866.37 €
Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Με Αναπηρία Καρδίτσας έχει σκοπό την παροχή φροντίδας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας καθώς και τη λειτουργική, κοινωνική και επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση σε παιδιά και των δύο φύλων, ηλικίας 0-14 ετών, τα οποία έχουν νοητική υστέρηση ή νοητική υστέρηση και κινητικές δυσκολίες, κατά προτεραιότητα από το νομό Καρδίτσας και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και από τους υπόλοιπους νομούς. Η λειτουργία του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Καρδίτσας, στηρίζεται στις αρχές της αξιοπρεπούς διαβίωσης των περιθαλπομένων εξασφαλίζοντας τους μια ήρεμη ζωή. Τους βοηθάει να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την εκμάθηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής ζωής και κοινωνικής συνδιαλλαγής, σε ένα κλίμα ασφάλειας για τους εργαζόμενους και τους περιθαλπόμενους. Η φιλοσοφία αυτή συνοδεύεται με τη μετάβαση από το ασυλικού τύπου κλειστό ίδρυμα στις προστατευμένες κατοικίες και στις κατοικίες ημιαυτόνομης διαβίωσης, με στόχο την όσο το δυνατόν ένταξη των περιθαλπόμενων στην Κοινότητα

The Center for Rehabilitation of Children With Disabilities in Karditsa aims for the healthcare, education, entertainment and the functional, social and vocational training and rehabilitation of children of both sexes, aged 0-14 years who have mental retardation or motor difficulties, as a priority at the area of Karditsa and whenever possible at other places. The operation of the Centre is based on the principles of decent living for patients, ensuring them a peaceful life. It helps them develop their skills, especially those related to learning self-service skills, daily life and social reconciliation in a environment of security, both for employees and patients. The philosophy that accompanies the institution is protected homes and semi-independent living residences, with a constant view to possible integration of the community

Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Με Αναπηρία Καρδίτσας έχει σκοπό την παροχή φροντίδας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας καθώς και τη λειτουργική, κοινωνική και επαγγελματική κατάρτιση…