Ηλιαχτίδα

Sunbeam

Funds Raised: 316.7 €
Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με καρκίνο «Η Ηλιαχτίδα» ιδρύθηκε το 1992 στο Ηράκλειο από ευαισθητοποιημένους πολίτες. Σκοπός του Συλλόγου είναι η οικονομική  και ψυχολογική υποστήριξη  των παιδιών με νεοπλασματικά νοσήματα (καρκίνος) και των οικογενειών τους από όλη την Κρήτη αλλά και των κοντινών σε αυτήν  νησιών. Η ηλιαχτίδα είναι μία μεγάλη, ζεστή, συνεχής και γεμάτη αγάπη αγκαλιά κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μεταφορικά η αγκαλιά της ηλιαχτίδας μεταφράζεται σε τρεις καθημερινές υποστηρικτικές δομές που έχει οργανώσει τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη αφορά την τοποθέτηση Παιδοψυχολόγου μέσα στην κλινική, σε καθημερινή βάση,  ούτως ώστε τα παιδιά και οι γονείς να έχουν καθημερινή ψυχολογική στήριξη. Επιπλέον η ψυχολόγος μας αποτελεί τον συνδετικό κρίκο της Ηλιαχτίδας με τα παιδιά που νοσηλεύονται και τους γονείς, καθημερινά, εξυπηρετώντας την αμφίδρομη επικοινωνία τους  με αποτέλεσμα την άμεση επίλυση των καθημερινών πρακτικών τους προβλημάτων. Η δεύτερη υποστηρικτική δομή είναι η οργάνωση μίας εξαιρετικής εθελοντικής ομάδας τα μέλη της οποίας επισκέπτονται καθημερινά τα παιδιά που νοσηλεύονται στην κλινική, σε έναν παιδότοπο που έχει ανακαινίσει  πλήρως η ηλιαχτίδα και φροντίζει σε μηνιαία βάση να τον εξοπλίζει με δώρα, κατασκευές και υλικά για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο οι εθελοντές δίνουν μία νότα χαράς και αισιοδοξίας καθημερινά στα παιδιά και στους γονείς. Η τρίτη δομή που έχει μεγάλη υποστηρικτική αξία είναι η ανέγερση ενός ξενώνα ο οποίος εγκαινιάστηκε πρόσφατα και προορίζεται για την δωρεάν φιλοξενία των παιδιών και των οικογενειών που έρχονται από μακρινά μέρη της Κρήτης και όχι μόνο. Επιπλέον ο παιδικός ξενώνας ¨η ηλιαχτίδα¨ δίνει την δυνατότητα σε όλες τις οικογένειες που νοσηλεύονται να χρησιμοποιούν καθημερινά την κοινόχρηστη κουζίνα για την παρασκευή γευμάτων αλλά και τους χώρους πλυντηρίων- στεγνωτηρίων για την καθαριότητα των ρούχων τους, ανάγκες που λόγω της μακρόχρονης διαμονής τους στην κλινική αποτελούσαν πριν τον ξενώνα αγκάθια στην καθημερινότητα τους. Επίσης η ηλιαχτίδα: 1. αναλαμβάνει την κάλυψη εξόδων εξωνοσοκομειακών εξετάσεων και μετακινήσεων σε νοσοκομεία του εξωτερικού και του εσωτερικού  για εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις 2. φροντίζει για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και αναγκών που σχετίζονται με την παραμονή των μικρών ασθενών και των οικογενειών τους στην κλινική. 3. ενισχύει οικονομικά τις οικογένειες και καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες τους. 4. φροντίζει καθημερινά για την εύρυθμη λειτουργία του ξενώνα 5. διοργανώνει στο χώρο της κλινικής ψυχαγωγικές και εορταστικές εκδηλώσεις σε τακτική βάση (Χριστούγεννα- Πάσχα- Απόκριες) καθώς και πάρτυ γενεθλίων για όλα τα παιδιά. 6. υποστηρίζει το έργο του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού της κλινικής 7. συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των συνθηκών παραμονής των μικρών ασθενών στην κλινική με τη συντήρηση του εξοπλισμού των δωματίων νοσηλείας. 8. οργανώνει ενημερωτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Γενικά ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο η ηλιαχτίδα οργανώνει και υλοποιεί τις δράσεις και τους στόχους της είναι η ψυχολογική ανάταση των παιδιών μιας και είναι γνωστό ότι η καλή ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην θετική αντιμετώπιση του καρκίνου. Η βασική φιλοσοφία μας είναι η ομαδικότητα, οι υγιείς συνεργασίες, η διαφάνεια και η καθημερινή αναζήτηση με σκοπό τη συνεχή βελτίωση μας σε όλους τους τομείς προς όφελος πάντα του σκοπού του Συλλόγου. Επισκεφτείτε το ανανεωμένο μας site (www.iliahtida.gr) για να δείτε αναλυτικά και με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, την οργάνωση, τον ξενώνα, εκδηλώσεις και δράσεις, την εθελοντική ομάδα της Ηλιαχτίδας αλλά και τους τρόπους στήριξης του Συλλόγου

The Pan-Cretan Association of Parents and Friends of Children with Cancer “Iliahtida” was founded in 1992 in Heraclion from sensitive citizens. The purpose of the Association is the financial and psychological support of children with cancer and their families from all over Crete as well as the nearby islands. “Iliahtida” is a great, warm, constant and loving hug both literally and figuratively. Figuratively Iliahtida’s hug is expressed through three main supportive structures which have been organized by the above association in recent years. The first one concerns the placement of a Psychologist in the hospital on a daily basis, so that children and parents have daily psychological support. Moreover, our psychologist is the link between Iliahtida and hospitalized children and their parents, daily serving a two-way communication resulting in prompt resolution of the everyday practical problems. The second support structure is the organization of an exceptional volunteer group whose members visit the hospitalized children in the clinic daily, in a play-room that has been fully renovated by “Iliahtida”. Moreover the association equips the play room with gifts, constructions and materials for the recreational activities of the children. In this way the volunteers give a touch of joy and optimism to children and parents daily. The third structure which has a very supportive value is the construction of a hostel which was inaugurated recently and is intended for the free hosting of children and families who come from distant parts of Crete. In addition, the children’s hostel ¨Iliahtida¨ enables all families who are hospitalized to daily use the common kitchen to prepare meals and a fully equipped free of charged launderette to clean their clothes, needs which due to a long stay in the clinic were thorns in their daily lives before the guest house. Additionally ¨Iliahtida¨ 1. Undertakes the costs of outpatient examinations and movements in foreign and internal hospitals for specialized surgeries 2. Cares to solve practical problems and needs associated with the stay of the young patients and their families in the clinic 3. Supports financially families and cover as many needs as possible 4. Takes care of the proper functioning of the hostel every day 5. Organizes in the play room of the clinic recreational festivities on a regular basis (Christmas – Easter – Halloween ) and birthday parties for all children 6. Supports the work of medical and nursing staff of the clinic 7. Contributes significantly to the improving of the residence conditions of the young patients with clinical equipment maintenance of nursing rooms 8. Organizes informative and art events Generally the main axis around which ¨iliahtida¨ organizes and implements its actions and objectives is the psychological uplift of children since it is known that the good psychology plays an important role in the positive treatment of cancer. Our main philosophy is teamwork, healthy partnerships, transparency and daily search for the purpose of continuous improvement in all areas to the advantage of the purpose of the Association. Visit our updated site (www.iliahtida.gr) to see detail and photographic material for the organization, the hostel, events and actions, the voluntary group of Iliahtida and how to support the Association.

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με καρκίνο «Η Ηλιαχτίδα» ιδρύθηκε το 1992 στο Ηράκλειο από ευαισθητοποιημένους πολίτες. Σκοπός του Συλλόγου είναι η οικονομική …