Εθνική Ελλάδος Κωφών

Greek Deaf National Team

Funds Raised: 1880.9 €
Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.) ιδρύθηκε το 1988. Αποτελεί δευτεροβάθμια αθλητική ομοσπονδία ΑμεΑ- Κωφών, αναγνωρίστηκε επισήμως από την Ελληνική Πολιτεία με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/18446/27.7.1999 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και διέπεται από τις αρχές του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121/17.6.1999) και των συμπληρωματικών Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228),  Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α΄239). Η  Ε.Ο.Α.Κ. είναι μέλος: α) της I.C.S.D. (International Committee of Sports for the Deaf – Διεθνής Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών). Η ICSD αποτελεί  Συνομοσπονδία και αναγνωρισμένη οργάνωση από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) και αναγνωρίστηκε από το Ελληνικό Κράτος με τον Ν. 2947/2001. β) της E.D.S.O. (“European Deaf Sports Organization” – Ευρωπαϊκή Οργάνωση  Αθλητισμού Κωφών). Η EDSO αποτελεί περιφερειακή συνομοσπονδία – μέλος της ICSD   αρμόδια για την ανάπτυξη του αθλητισμού των Κωφών της Ευρώπης. Η Ε.Ο.Α.Κ. διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο τετραετούς θητείας, στο οποίο εκλέγονται μόνο κωφά άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις όπως ορίζει ο νόμος. Η Ομοσπονδία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο, Πολιτισμού και Άθλησης

Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών (Ε.Ο.Α.Κ.) ιδρύθηκε το 1988. Αποτελεί δευτεροβάθμια αθλητική ομοσπονδία ΑμεΑ- Κωφών, αναγνωρίστηκε επισήμως από την Ελληνική Πολιτεία με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ/18446/27.7.1999 Υπουργική…